I Guhl/ Slægt

Anne Cathrine Guhl

Anne Cathrine Jørgensdatter Guhl kom til verden i 1756, som datter af Skomagermester Jørgen Daniel Guhl og hustru Cathrine Rasmusdatter Braad.

Anne Cathrine var Jørgen Daniel og Cathrines første fælles barn. Ved giftemålet med Jørgen Daniel havde Cathrine bragt en 8-årig dreng med sig ind i ægteskabet. Drengens far, Johan Jensen,  var død under militærtjeneste og Cathrine havde været alene med drengen i nogle år forud for giftemålet med Jørgen Daniel.

Jørgen Daniel og Cathrine havde trolovet dem i april måned 1756 i Faaborg kirke og samme måned købte Jørgen Daniel ejendom i byens hovedstrøg. Måneden efter, nærmere bestemt den 26. maj gifter Jørgen Daniel og Cathrine sig i Faaborg kirke. Forloverne var en smedemester i byen og en bonde fra Bjørnø.
Deres førte fælles barn blev så født 1. juledag 1756 og ved dåben navngivet Anne Cathrine og om hende handler denne tekst

Anne Cathrines barneår kender vi ikke til, ej heller hendes eventuelle skolegang eller hvor og med hvad hun har tjent som ung.

Anne Cathrines konfirmation er ikke fundet i byens kirkebog. Dengang var konfirmationen pligtig og skulle være gennemført inden det fyldte 18. år. Vi må antage at Anne Cathrine ikke har kunnet tage Luthers katekisme til sig og ikke været i stand til at svare for sig forud for eksamination til altergang og derfor ikke har opnået konfirmation.
Vi ser ingen spor efter Anne Cathrine før ved folketællingen for Faaborg købstad 1787, som er den første officielt godkendte tælling her i landet. Anne har ikke født uægteskabelige børn i utide, været gift eller på anden måde bragt sig i en situation som har afstedkommet notater i offentlige dokumenter.

Ved folketællingen 1787 finder vi 31-årige Anne Cathrine Jørgensdatter Guhl optegnet som boende i Faaborg hospital hvor hun får husværelse sammen med 8 andre og deler kammer med en anden beboer  og ernæres af almisser fra byens borgere. Hospitalet lå tæt ved den gamle Helligåndskirke og var opført i bindingsværk undtagen den østre væg, der udgjorde en del af ringmuren omkring kirken. Hvor længe hun har boet i Hospitalet på dette tidspunkt, ved vi ikke.

Ved den selvsamme folketælling ser vi Jørgen Daniels husstand optegnet og i denne tælling er Anne Cathrines 29-årige søster Apelone Maria Guhl optegnet som værende hjemmeboende og ”vanvittig”.

Forældrene er pænt oppe i årene og opgaven med to hjemmeboende dysfungerende syge døtre har velsagtens været for stor. Byens styre fattes penge og taler meget om “byens tynge” og hvad som belaster byens udgifter, herunder de syge som kræver offentlig forsørgelse. Tanker om at forflytte psykisk syge til Gråbrødre Hospital er på tale, og vi kan ikke udelukke, at Apolone Maria Guhl er blandt de som flyttes ud af “byens tynge”.

Pigernes mor dør i august måned 1793 og vi ved, at Apelone Maria Guhl efter moderens død, anbringes på Grøbrødre Hospital i Odense hvor hun efter 31 års ophold dør den 28. december 1824. Hun blev begravet på Gråbrødre kirkegård på årets sidste dag.

Anne Cathrines ophold på Hospitalet i Faaborg strækker sig over mere end 50 år. Hvad hun har været i stand til at udrette og bidrage med ved egen hjælp ved spinderok, syning, strikning, vask, kurveflet eller andet, ved vi intet om. Men vi ser antydninger af, at omgivelserne så med milde øjne på ”Gamle Anne”.
På sine gamle dage oplever Anne Cathrine en gennemgribende og påtrængt restaurering af hospitalets bygning. Anne dør 80 år gammel den 4. november 1835 et års tid efter restaureringens afslutningen.

Andre tekster