1 In Alfred Vigelsø's slægt/ Guhl/ Slægt/ Wikkelsø

Karen Guhl & Lars Wikkelsøe

To af mine seksten tip oldeforældre

Karen Guhl og Lars Wikkelsøe

 

 

 

 

 

Lars Fischer Andersen Wikkelsø blev født den 6. december 1800 i Skibhusene ved Odense Fjord. Fire dage senere blev han døbt i Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Sogn, Odense Herred og Amt. Ved dåben frembåren af Anne Hansdatter som var  Jørgen Fiskers kone. Lisbeth Pedersdatter, afgangne Jørgen Larsens hustru, stod ved siden. Fadderne var: Styrmand Jens Lind og Jørgen Andersen.

De første år kender vi ikke så meget til hvad Lars gik og lavede, men da han er 13 år gammel flytter han og familien til Horne. Her bliver Lars konfirmeret i en alder af 16 år, umiddelbart inden han kommer i lære som skomager hos skomagermester Godtfred Møller i Faaborg på Sydfyn.

I Lars’ lærekontrakt er anført, at læreforholdet skal vare seks år – fra Sct. Hans 1816 til Sct. Hans 1822. Lærekontraktens ordlyd  indeholder bestemmelser for, hvad der forventes af lærling og læremester i læreperioden. Ved læretidens udløb aflagde Lars svendeprøve.  Derefter arbejder han som skomagersvend i yderligere næsten 9 år hos mesteren i Faaborg.

Lars Wikkelsøe’s far dør i 1827 og Lars påtager sig da, at tage del i moderens og et par mindre søskendes forsørgelse. På det tidspunkt ved vi ikke om Lars bor i Faaborg eller hjemme hos moderen i Horne. Da der ikke er gennemført folketællinger i perioden 1801 – 1831.
Samme år som faderen dør ansøger Lars om frihedspas til Søelimit’en. Han får bevilget fritagelse for yderligere værnepligt den 10. februar 1827 og kan ifølge frihedspasset fremover opholde sig hvor i landet han lyster.

I september måned 1830 – tre år efter faderens død – får Lars bevilling til at nedsætte sig som selvstændig skomagermester i Horne og dér ”ernære sig af sin profession ved at sy bøndersko”. Tilladelsen omfattter kun, at Lars forfærdiger fodtøj til landbefolkningen.
Da der kun er to skomagere i Horne, får han ret hurtigt brug for ekstra hænder på værkstedet og ansætter løbende lærlinge som er “håbløse udi arbejdet med landbruget”, men interesserede og lærevillige i skomagerprofessionen.

Den 22. maj 1838 gifter Lars Fischer Andersen Wikkelsø sig i Faaborg Kirke med Karen Guhl, som var datter af afdøde Skomagermester Hans Jørgen Guhl i Faaborg. Forloverne var: Skomagermestrene Woss og H.P.Bruun i Faaborg. (skomagermester H.P.Bruun i Kapellanstræde bliver senere svigerfar til Lars og Karens datter, Sofie.)

Året efter Lars og Karens giftemål udsteder Lars’s mor en obligation på 43 rigsdalere og giver Lars,  i tilfælde af hendes død, fortrinsret i dødsboet for det nævnte beløb. Gennem årene efter faderens død har Lars forstrukket moderen med kontante midler og i februar måned 1839, udsteder hun så den nævnte obligation.
Udformningen af dokumentet er skrevet med ført hånd eller af en skriver om man vil. Moderen, Anne Cathrine Wichelsøe, underskriver brevet med bogstaverne A C W, hvilket lader os antage, at hun ikke selv var helt sikker ud i skrivekunsten.

Karen Guhl var født den 27. august 1806 i Faaborg. Datter af Skomagermester Hans Jørgen Guhl og Dorthea Cathrine Pedersdatter og hun blev hjemmedøbt dagen efter og den 5. september s.å. fremvist i Faaborg Kirke. Hun blev konfirmeret i maj måned 1820. I nogle år tjente hun hos den lokale præst som udfærdigede hende et fornemt skudsmål som hun muligvis brugte ved hendes senere ansættelse hos Krigsassessor Toxværd.

Lars og Karen får tre børn:

  1. Sophie Larsdatter Wikkelsøe f. 13. december 1839 i Horne. Hun blev døbt den 19. januar 1840 og blev frembåren af frøken M. F. Toxverth og frøken H. A. Toxverth stod ved siden. Begge af Faaborg. Fadderne var Rasmus Rauland, Poul Christiansen og Hans Wikkelsø. Sofie blev gift med Snedkersvend Jørgen Thor Bruun (f. 12.02.1841 i Faaborg). De boede Østergade 25, Faaborg. Hun havde en broderiforretning i byen sammen med søsteren. Sophie døde den 11. juni 1920.
  2. Marie Kirstine Larsdatter Wikkelsøe f. 17. september 1841 i Horne. Hun blev døbt den 3. oktober 1841 i Horne Kirke. Hun blev båret til dåben af Petrine Guhl fra Faaborg og Dorthea Madsdatter stod ved siden. Fadderne var: Christian Wikkelsøe, Christian Larsen og Herman Guhl. Marie Kirstine blev gift med Entrepenør Lars Jensen (f. 28.08.1848 på Æbelø). Han forpagtede Sundet og brugte en masse penge dér. Marie Kirstine og Lars Jensen blev separeret. Lars Jensen døde i november måned 1916. Marie Kirstines  sidste adresse var Stiftelsen af 2. januar i Faaborg. Hun døde den 4. juni 1920.
  3. Anders Jensen Wikkelsø f. 9. april 1844 i Horne. Han blev døbt den 9. april 1844. Han blev holdt over dåben af Grethe Wikkelsø og Kirsten Andersdatter stod ved siden. Fadderne var: Jørgen Larsen, Hans Wikkelsø og Jens Jensen. Anders blev skomager i Horne. Gift med  Severine Marie Hansdatter Bønneland.

1842 overtager Lars og Karen  fæstet af huset efter Lars’ mor og han køber derefter huset af grevskabet. Lars bryder det gamle hus ned og en murermester bygger ham et nyt.

Lars’ skomagerforretning går godt og gennem årene har han en del skomagersvende og lærlinge i sit brød. Ved hver ansættelse måtte han  dog ansøge om Grevens tilladelse forinden og det ses, at Lars i en ansøgning angiver, at hans helbred ikke er så godt og at han lider af  brystsyge. Hvor meget denne tilstand influerede på hans hverdag ved vi ikke. Men vi ved, at han blev 95 år. Den samme argumentation brugte han forøvrigt også, da han i sine unge år søgte om at blive slettet af lægdrullen.

Lars Wikkelsøe’s gamle mor bor hos Lars og Karen indtil hendes død den 16. januar 1859. Fejlagtigt er det i en folketælling optegnet, at Lars Wikkelsøe’s mor underholdes af greven. Det bliver hun ikke på noget tidspunkt, men hun nyder godt af en sparsom krigsskadeerstatningspension efter hendes mand som havde deltaget i slaget på Reden i 1801. Krigsskadeerstatningen beløb sig til 24 rigsdalere årligt og blev erlagt via en oprettet fond for krigsinvalider fra Slaget på Reden 1801.

Den 13. februar 1861 dør Karen Guhls mor som på dette tidspunkt boede i Sct. Hansgade i Faaborg. Hun begraves fem dage senere. Hun blev 89 år gammel.

På sine gamle dage, nærmere bestemt da han var 74 år gammel, indgår Lars Wikkelsøe en aftægtskontrakt med sønnen, Anders Wikkelsøe. Huset de boede i havde matr. nr. 111.  Ved aftægtskontraktens indgåelse forpligter Lars Wikkelsøe’s søn sig til, at give forældrene fri bolig, fri vask og fri pleje i sygdomstilfælde samt flere andre dagligdags ydelser. Den samlede aftægt ansættes i penge til 30 Rigsdalere om året – over fem år 150 rigsdalere. Dette for at sikre Lars og Karen i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt for dem at  flytte eller hvis ejendommen skulle overgå til anden person.

Samme år køber sønnen Anders Jensen Wikkelsø ejendommen og gifter sig året efter med Severine Marie Hansdatter Bønneland. Karen Guhl og Lars Wikkelsøe er efterfølgende på aftægt hos sønnen og svigerdatteren henholdsvis i 13 og i 21 år.

I 1886 fremsender sønnen, Anders Wikkelsø, en ansøgning til Horne Sogneråd og anmoder sognerådet om fremover at overtage forpligtigelsen af underholdet af forældrene, grundet deres tiltagende byrdefulde alder og svagelighed. Denne anmodning imødekommes.

Karen Guhl dør den 5. november 1887.

Lars Wikkelsøe lever forsat yderligere godt 11 år. Han døde den 28. februar 1895.

You Might Also Like

  • Guhl pigerne | ibmh's blog
    11. januar 2010 at 12:41

    […] var døtre af Skomager Lars Wikkelsø og hustru, Karen Guhl, i Horne. Tre børn var der i søskendeflokken. De to piger og så drengen […]